Là m?t d? án ???c kh?i công xây d?ng t? cu?i n?m 2016 và ?ang ???c ti?n hành thi công t?i phân trung c?a tòa chung c?, D? án Roman Plaza ???c r?t nhi?u khách hàng và ch? ??u t? quan tâm b?i ?ây là d? án có quy mô l?n, v? trí ??p và r?t nhi?u các ti?n ích cao c?p ???c trang b? mà hi?m có d? án nào t?i Hà N?i có ???c. Không nh?ng th?, khách hàng còn nh?n ???c r?t nhi?u ?u ?ãi c?a T?p ?oàn H?i Phát c?ng nh?ng các ngân hàng luôn bên c?nh h? tr? khách hàng v?n ?? tài chính. Sau ?ây là t?ng h?p nh?ng h? tr? tài chính c?a ngân hàng cho khách hàng khi mua c?n h? chung c? Roman Plaza.
H?p ??ng b?o lãnh c?a ngân hàng MB Bank

Ngân hàng MB Bank(v?i c??ng v? bên b?o lãnh) ?ã ký k?t h?p ??ng b?o lãnh v?i công ty c? ph?n ??u t? H?i Phát (Bên ???c bão lãnh – Khách Hàng) v?i n?i dung:

  1. Lo?i b?o lãnh: B?o lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ? hình thành trong t??ng lai.
  2. D? án nhà ? hình thành trong t??ng l?i ???c b?o lãnh: Ph?n cao t?ng d? án t? h?p th??ng m?i d?ch v? và c?n h? Chung c? Roman Plaza.
  3. Bên nh?n b?o lãnh là: cá nhân, t? ch?c mua/thuê mua nhà ? hình thành trong t??ng lai trong d? án ???c b?o lãnh.
  4. M?t s? quy?n l?i b? sung khác...

M?t s? hình ?nh ký k?t h?p ??ng b?o lãnh c?a ngân hàng MB Bank v?i t?p ?oàn H?i Phát:

[caption id="attachment_12814" align="aligncenter" width="795"] V?n b?n ký k?t b?o lãnh c?a ngân hàng MB Bank ??i v?i d? án Roman Plaza[/caption]Theo ?ó, V?i vi?c kí k?t h?p ??ng b?o lãnh này c?a MB Bank t?o s? an tâm v?i khách hàng và hoàn toàn yên tâm v? ti?n ?? thi công c?a d? án.
Dowload full b?n ký k?t h?p ??ng b?o lãnh t?i ?ây.
Ký k?t h?p tác tín d?ng và h? tr? khách hàng c?a Ngân hàng TMCP B?N VI?T (VCCB) khi mua c?n h? Roman Plaza

Không ch? ???c s? b?o lãnh c?a ngân hàng MB Bank, khách hàng còn ???c h? tr? v? tài chính khi mua c?n h? Roman Plaza do Ngân hàng TMCP B?n Vi?t ??ng ra t? v?n và h? tr?. C? th?, L? ký k?t H?p ??ng tín d?ng và h?p tác h? tr? khách hàng vay v?n D? án ??u t? T? h?p Th??ng m?i, d?ch v? và c?n h? ROMAN PLAZA v?i Ngân hàng TMCP B?n Vi?t (VCCB) – chi nhánh Th?ng Long ?ã di?n ra t?i V?n Phòng Công ty C? ph?n ??u t? H?i Phát. Theo ?ó, ngân hàng TMCP B?N VI?T và T?p ?oàn H?i Phát ?ã th?ng nh?t ký k?t h?p ??ng h? tr? tài chính cho khách hàng v?i 02 n?i dung chính sau:

  1. VCCB s? tài tr? v?n cho ph?n cao t?ng c?a D? án T? h?p Th??ng m?i, d?ch v? và c?n h? Roman Plaza.
  2. VCCB cam k?t h? tr? tín d?ng cá nhân cho khách hàng mua nhà t?i D? án T? h?p Th??ng m?i, d?ch v? và c?n h? Roman Plaza.

Theo ?ó, không ch? t?p ?oàn H?i Phát ???c tài tr? v?n thi công ph?n cao t?ng c?a d? án Roman Plaza, h?n th?, Khách hàng khi mua nhà t?i chung c? Roman Plaza c?ng s? ???c h? tr? tài chính và nh?n ???c r?t nhi?u ?u ?ãi. ?ây chính là m?t c? h?i r?t l?n cho khách hàng khi có d? ??nh mua c?n h? t?i chung c? Roman Plaza. M?t s? hình ?nh c?a bu?i ký k?t:[caption id="attachment_12605" align="aligncenter" width="900"] L? ký k?t h?p ??ng h? tr? tài chính c?a Ngân Hàng TMCP B?n Vi?t và t?p ?oàn H?i Phát[/caption]Xem thêm ti?n ?? thi công d? án Roman Plaza: C?p nh?t ti?n ?? thi công d? án Roman Plaza tháng 03/2018
Các c?p nh?t m?i nh?t v? d? án chung c? Roman Plaza.